អ្នក​និពន្ធ៖ PLB Webiste

Chea Visal – Khmer

លោក ជា​ វិសាល

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា

លោក វិសា​ល​ បានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកវិស្វករព័ត៌មានវិទ្យា នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ក្នុងឆ្នាំ២០០៣។

លោកមានបទពិសោធន៍ការងាររយៈពេល៩ឆ្នាំ រាប់ចាប់តាំងពីពេលលោកចាប់ផ្តើមការងារជាមួយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រេឌីត ក្នុងឆ្នាំ២០០៤។…