មនុស្សគ្រប់គ្នា តែងប្រាថ្នាធ្វើជាម្ចាស់គេហដ្ឋានក្នុងសុបិន្តរបស់ខ្លួន ឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាច ទិញគេហដ្ឋានក្នុងសុបិន្តនេះជាមួយនឹង ឥណទានគេហដ្ឋាន របស់ធនាគារហ្វីលីព! នៅធនាគារហ្វីលីព យើងអាចជួយលោកអ្នកកំណត់ពីលទ្ធភាពសង និង ជួយ រៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក ដើម្បីធានាយ៉ាងណាឲ្យលោកអ្នកអាចបំពេញតម្រូវការ និង គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកបានដោយសារតែយើងយល់យ៉ាងច្បាស់ថា ការទិញ គេហដ្ឋាន គឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏ធំមួយ។

សូមលោកអ្នកកុំព្រួយបារម្ភទៀតអី! ជាមួយនឹងឥណទានគេហដ្ឋានរបស់ ធនាគារហ្វីលីព យើងអាចរៀបចំគម្រោង ឥណទានគេហដ្ឋាន របស់លោកអ្នកឲ្យបាន ស័ក្តិសម និងដើម្បីលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សមត្ថភាពផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ លោកអ្នកអស់ពីលទ្ធភាព!

 

លក្ខណៈ និង អត្ថប្រយោជន៍៖

• អត្រាការប្រាក់មានភាពទាក់ទាញ និងអាចចរចាបាន

• វិធីសាស្រ្តនៃការបង់ប្រាក់មានភាពបត់បែន

• ឥណទានមានកាលកំណត់ មានភាពបត់បែន និងអាចចរចាបាន

 

សកម្មភាពគណនីបញ្ញើសន្សំ/កម្រៃសេវាកម្ម
រយៈពេលកម្ចីអតិបរមា១៥ ឆ្នាំ
កម្ចីអតិបរមា៧០% នៃតម្លៃទិញអចលនទ្រព្យ
រចនាសម្ព័ន្ធ របស់ឥណទាន• ឥណទានសងតាមដំណាក់កាល
• ឥណទានសងដំណាក់កាល និង ឥណទានវីបារូបរួមបញ្ចូលគ្នា

 

• លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ត្រូវបានអនុវត្ត

• សូមកត់សម្គាល់ថាអត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចមានការផ្លាស់ប្តូរតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារ។