ធនាគារហ្វីលីពយើងផ្តល់អោយលោកអ្នកនូវសេវាកម្ម និងតាមរយៈបណ្តាញដៃគូររបស់យើង ដើម្បី​ធ្វើយ៉ាង​ណា​អោយ​លោក​អ្នក​អាច​ផ្ទេរមូល​និធិ​ទៅ​កាន់​ទីកន្លែង​ផ្សេងៗ​គ្នា​មិនថា​នៅ​ក្នុង​ ឬ ក្រៅ​ប្រទេស។

 

ការផ្ទេរប្រាក់​តាមទូរលេខ

ការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីរបស់អ្នកទទួលនៅធនាគារមួយផ្សេងទៀតនៅក្រៅប្រទេស តាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT ដែលជាវិធីផ្ទេរ ប្រាក់លឿន និង មានសុវត្ថិភាព។

លក្ខណៈពិសេសកម្រៃសេវា
ការផ្ញើរ​ចេញ០.១៨% (តិចបំផុត ៤០,​០០០ រៀល) + Cable ៦០,​០០០ រៀល
ការផ្ញើរចូល0.១០​% (តិចបំផុត ៤០,​០០០ រៀល)

 

មូលប្បទានប័ត្រធនាគារ

ផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នក ទៅកាន់អ្នកទទួលនៅក្នុងប្រទេស ដោយគ្មានភាពស្មុគស្មាញ

លក្ខណៈពិសេសកម្រៃសេវា
មូលប្បទានប័ត្រធនាគារ២០,​០០០ រៀល (មិនគិតចំនួនទឹកប្រាក់)

 

ការផ្ទេរ​ប្រាក់

ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីរបស់អ្នកទទួលនៅធនាគារក្នុងស្រុកមួយទៀត យ៉ាងមានសុវត្ថិភាព និង ឆាប់រហ័ស

លក្ខណៈពិសេសកម្រៃសេវា
ការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារដទៃទៀត២០,​០០០ រៀល

 

• លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ត្រូវបានអនុវត្ត

• សូមកត់សម្គាល់ថាអត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចមានការផ្លាស់ប្តូរតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារ។